Pilot transportów nienormatywnych

Usługi

  • Pilotaż transportów/pojazdów ponadgabarytowych na terenie Polski.
  • Objazdy tras, sporządzanie dokumentacji z objazdów, dokumentacja zdjęciowa.

Czym jest pilotowane transportów ponadgabarytowych?

Na terenie całej Europy podczas transportu ładunków ponadgabarytowych korzysta się z eskorty pilota lub policji. Pilotowanie transportu to zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie.

Czynności te zapewniają bezpieczeństwo ruchu drogowego podczas wykonywania transportu ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych lub w przypadku kolumny pojazdów. Pilot to wykwalifikowana osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa oraz redukowanie różnego typu utrudnień, które mogą pojawić się w czasie transportu. Pojazd pilota jest właściwie wyposażony i oznakowany.

Pilot transportów nienormatywnych może wydawać polecenia lub sygnały innym uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. Jego obowiązkiem jest w szczególności:

  • zapewnienie odpowiedniej organizacji przejazdu według warunków wyszczególnionych w zezwoleniu lub wytycznych określonych przez zarządcę przewidzianego na trasie poza drogami krajowymi mostu lub wiaduktu
  • bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad pilotowanym pojazdem w trakcie przejazdu oraz podczas postoju
  • kierowanie ruchem drogowym w niezbędnym zakresie
  • w przypadku wystąpienia jakiegoś zagrożenia lub istotnego utrudnienia, wstrzymanie pilotowania

Zapraszamy do współpracy.

Pilot transportów wielkogabarytowych